• ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

    ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

  • 1
ಯಾಮೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
amazon
buy-now

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು 1-800-102-7502 (ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ) ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.