• ક્યાંથી ખરીદશો

    ક્યાંથી ખરીદશો

  • 1
યામૂ ટેબલેટ્સ અને ડ્રૉપ્સને સરળતાથી ઑનલાઇન કે ભારતની અગ્રણી ફાર્મસીઓમાંથી ખરીદી શકાય છે.
  • ઑનલાઇન ખરીદો
  • સ્ટોરમાંથી ખરીદો
amazon
buy-now

ભારતના તમામ મુખ્ય ફાર્મસી સ્ટોરમાં ઉપલબ્ધ છે
જો આપની આસપાસ ઉપલબ્ધ ન હોય તો, 1-800-102-7502 (ટૉલ ફ્રી) પર અમારો સંપર્ક કરો.।